نماد اعتماد زرین پال

کتاب های درسی دهم متوسطه ( همه رشته ها )

رشته ریاضی فیزیک
 
رشته تجربی
 
رشته علوم انسانی
 
رشته علوم و معارف اسلامی
 هنر(16/06/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110222
مقدمه777.82 کیلوبایت
بخش اول1.51 مگابایت
بخش دوم1.68 مگابایت
بخش سوم1.44 مگابایت
بخش چهارم1.44 مگابایت
بخش پنجم1.92 مگابایت
بخش ششم1.27 مگابایت
بخش هفتم557.06 کیلوبایت
فایل کامل کتاب7.29 مگابایت
 هنر(16/06/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110222
مقدمه777.82 کیلوبایت
بخش اول1.51 مگابایت
بخش دوم1.68 مگابایت
بخش سوم1.44 مگابایت
بخش چهارم1.44 مگابایت
بخش پنجم1.92 مگابایت
بخش ششم1.27 مگابایت
بخش هفتم557.06 کیلوبایت
فایل کامل کتاب7.29 مگابایت
 هنر(16/06/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110222
مقدمه777.82 کیلوبایت
بخش اول1.51 مگابایت
بخش دوم1.68 مگابایت
بخش سوم1.44 مگابایت
بخش چهارم1.44 مگابایت
بخش پنجم1.92 مگابایت
بخش ششم1.27 مگابایت
بخش هفتم557.06 کیلوبایت
فایل کامل کتاب7.29 مگابایت
 هنر(16/06/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110222
مقدمه777.82 کیلوبایت
بخش اول1.51 مگابایت
بخش دوم1.68 مگابایت
بخش سوم1.44 مگابایت
بخش چهارم1.44 مگابایت
بخش پنجم1.92 مگابایت
بخش ششم1.27 مگابایت
بخش هفتم557.06 کیلوبایت
فایل کامل کتاب7.29 مگابایت
 تفکر و سواد رسانه ای (16/06/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110225
مقدمه4.46 مگابایت
بخش اول5.56 مگابایت
بخش دوم4.77 مگابایت
فایل کامل کتاب13.53 مگابایت
 تفکر و سواد رسانه ای (16/06/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110225
مقدمه4.46 مگابایت
بخش اول5.56 مگابایت
بخش دوم4.77 مگابایت
فایل کامل کتاب13.53 مگابایت
 تفکر و سواد رسانه ای (16/06/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110225
مقدمه4.46 مگابایت
بخش اول5.56 مگابایت
بخش دوم4.77 مگابایت
فایل کامل کتاب13.53 مگابایت
 تفکر و سواد رسانه ای (16/06/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110225
مقدمه4.46 مگابایت
بخش اول5.56 مگابایت
بخش دوم4.77 مگابایت
فایل کامل کتاب13.53 مگابایت
 دین و زندگی (1) (08/06/95)  
(رشته علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110204
مقدمه677.91 کیلوبایت
بخش اول11.03 مگابایت
بخش دوم9.45 مگابایت
بخش سوم7.34 مگابایت
فایل کامل کتاب26.87 مگابایت
 دین و زندگی (1) (08/06/95)  
(رشته علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110204
مقدمه677.91 کیلوبایت
بخش اول11.03 مگابایت
بخش دوم9.45 مگابایت
بخش سوم7.34 مگابایت
فایل کامل کتاب26.87 مگابایت
دین و زندگی (1) (14/06/95)  
(رشته علوم انسانی )
کد کتاب: 110205
مقدمه697.95 کیلوبایت
بخش اول13.05 مگابایت
بخش دوم9.46 مگابایت
بخش سوم9.05 مگابایت
فایل کامل کتاب30.63 مگابایت
 
 کارگاه کارآفرینی و تولید (08/06/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110224
مقدمه599.66 کیلوبایت
بخش اول1.05 مگابایت
بخش دوم674.6 کیلوبایت
بخش سوم1.29 مگابایت
بخش چهارم1.33 مگابایت
بخش پنجم1.09 مگابایت
فایل کامل کتاب3.83 مگابایت
 کارگاه کارآفرینی و تولید (08/06/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110224
مقدمه599.66 کیلوبایت
بخش اول1.05 مگابایت
بخش دوم674.6 کیلوبایت
بخش سوم1.29 مگابایت
بخش چهارم1.33 مگابایت
بخش پنجم1.09 مگابایت
فایل کامل کتاب3.83 مگابایت
 کارگاه کارآفرینی و تولید (08/06/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110224
مقدمه599.66 کیلوبایت
بخش اول1.05 مگابایت
بخش دوم674.6 کیلوبایت
بخش سوم1.29 مگابایت
بخش چهارم1.33 مگابایت
بخش پنجم1.09 مگابایت
فایل کامل کتاب3.83 مگابایت
 کارگاه کارآفرینی و تولید (08/06/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110224
مقدمه599.66 کیلوبایت
بخش اول1.05 مگابایت
بخش دوم674.6 کیلوبایت
بخش سوم1.29 مگابایت
بخش چهارم1.33 مگابایت
بخش پنجم1.09 مگابایت
فایل کامل کتاب3.83 مگابایت
   
 تاریخ (1) ایران و جهان باستان (08/06/95) 
(رشته علوم انسانی)
کد کتاب: 110219
مقدمه3.43 مگابایت
بخش اول2.44 مگابایت
فایل کامل کتاب5.38 مگابایت
 
 
 زیست شناسی (1) (18/05/95)  
( علوم تجربی)
کد کتاب: 110216
 مقدمه1.95 مگابایت
 بخش اول1.59 مگابایت
 بخش دوم2.61 مگابایت
 کل کتاب5.27 مگابایت
   
 آزمایشگاه علوم تجربی (1) (06/06/95)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110217
 کل کتاب5 مگابایت
 آزمایشگاه علوم تجربی (1) (06/06/95)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110217
 کل کتاب5 مگابایت
   
   
 علوم و فنون ادبی (1) (06/06/95)  
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110203
مقدمه6.83 مگابایت
بخش اول7.82 مگابایت
کل کتاب14.1 مگابایت
 علوم و فنون ادبی (1) (06/06/95)  
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110203
مقدمه6.83 مگابایت
بخش اول7.82 مگابایت
کل کتاب14.1 مگابایت
   
 کتاب اقتصاد (11/05/95)  
(رشته ادبیات و علوم انسانی)
کد کتاب: 110221
مقدمه 903.78 کیلوبایت
بخش اول 781.66 کیلوبایت
بخش دوم 624.46 کیلوبایت
بخش سوم 668.85 کیلوبایت
کل کتاب  1.63 مگابایت
 کتاب اقتصاد (11/05/95)  
(رشته ادبیات و علوم انسانی)
کد کتاب: 110221
مقدمه 903.78 کیلوبایت
بخش اول 781.66 کیلوبایت
بخش دوم 624.46 کیلوبایت
بخش سوم 668.85 کیلوبایت
کل کتاب  1.63 مگابایت
 هندسه (1) (10/05/95)  
( رشته ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110213
مقدمه679.76 کیلوبایت
  بخش اول1.14 مگابایت
  بخش دوم1.59 مگابایت
  بخش سوم1.65 مگابایت
بخش چهارم1.61 مگابایت
هندسه (1)4.78 مگابایت
     
 ریاضی (1) (06/06/95)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110211
  مقدمه569.32 کیلوبایت
  بخش اول1.32 مگابایت
  بخش دوم985.23 کیلوبایت
  بخش سوم993.52 کیلوبایت
  بخش چهارم1.01 مگابایت
  بخش پنجم957.57 کیلوبایت
  بخش ششم967.74 کیلوبایت
  بخش هفتم1.59 مگابایت
 کل کتاب5.09 مگابایت
 ریاضی (1) (06/06/95)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110211
  مقدمه569.32 کیلوبایت
  بخش اول1.32 مگابایت
  بخش دوم985.23 کیلوبایت
  بخش سوم993.52 کیلوبایت
  بخش چهارم1.01 مگابایت
  بخش پنجم957.57 کیلوبایت
  بخش ششم967.74 کیلوبایت
  بخش هفتم1.59 مگابایت
 کل کتاب5.09 مگابایت
 ریاضی و آمار (1) (11/05/95)  
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110212
مقدمه 1.57 مگابایت
بخش اول 1.55 مگابایت
بخش دوم 1.53 مگابایت
کل کتاب 3.57 مگابایت
 ریاضی و آمار (1) (11/05/95)  
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110212
مقدمه 1.57 مگابایت
بخش اول 1.55 مگابایت
بخش دوم 1.53 مگابایت
کل کتاب 3.57 مگابایت
 فیزیک (1) (08/06/95)  
(رشته ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110209
مقدمه637.45 کیلوبایت
بخش اول2.65 مگابایت
بخش دوم3.01 مگابایت
بخش سوم3.52 مگابایت
بخش چهارم2.2 مگابایت
بخش پنجم1.29 مگابایت
فایل کامل کتاب10.96 مگابایت
 فیزیک (1) (08/06/95)  
(رشته علوم تجربی)
کد کتاب: 110214
مقدمه621.53 کیلوبایت
بخش اول2.65 مگابایت
بخش دوم3 مگابایت
بخش سوم3.51 مگابایت
بخش چهارم2.2 مگابایت
بخش پنجم510.17 کیلوبایت
فایل کامل کتاب10.25 مگابایت
   
 شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار (06/06/95)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110210
مقدمه605.63 کیلوبایت
بخش اول2.99 مگابایت
بخش دوم2.18 مگابایت
بخش سوم2.04 مگابایت
کل کتاب6.3 مگابایت
 شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار (06/06/95)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 110210
مقدمه605.63 کیلوبایت
بخش اول2.99 مگابایت
بخش دوم2.18 مگابایت
بخش سوم2.04 مگابایت
کل کتاب6.3 مگابایت
   
   
کتاب منطق (08/04/95)  
(رشته ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110223
مقدمه 470.35 کیلوبایت
بخش اول531.96 کیلوبایت
بخش دوم533.04 کیلوبایت
بخش سوم 521.7 کیلوبایت
بخش چهارم 547.37 کیلوبایت
بخش پنجم 495.9 کیلوبایت
کل کتاب منطق 915.33 کیلوبایت
کتاب منطق (08/04/95)  
(رشته ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110223
مقدمه 470.35 کیلوبایت
بخش اول531.96 کیلوبایت
بخش دوم533.04 کیلوبایت
بخش سوم 521.7 کیلوبایت
بخش چهارم 547.37 کیلوبایت
بخش پنجم 495.9 کیلوبایت
کل کتاب منطق 915.33 کیلوبایت
 
 جامعه شناسی (1) (08/06/95)  
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی )
کد کتاب: 110220
مقدمه2.31 مگابایت
بخش اول2.16 مگابایت
فایل کامل کتاب3.83 مگابایت
 جامعه شناسی (1) (08/06/95)  
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی )
کد کتاب: 110220
مقدمه2.31 مگابایت
بخش اول2.16 مگابایت
فایل کامل کتاب3.83 مگابایت
کتاب آمادگی دفاعی (08/04/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110215
مقدمه 599.88 کیلوبایت
بخش اول1.1 مگابایت
بخش دوم807.32 کیلوبایت
بخش سوم 783.25 کیلوبایت
بخش چهارم 691.39 کیلوبایت
بخش پنجم 1.06 مگابایت
بخش ششم 798.92 کیلوبایت
کل کتاب آمادگی دفاعی 3.22 مگابایت
کتاب آمادگی دفاعی (08/04/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110215
مقدمه 599.88 کیلوبایت
بخش اول1.1 مگابایت
بخش دوم807.32 کیلوبایت
بخش سوم 783.25 کیلوبایت
بخش چهارم 691.39 کیلوبایت
بخش پنجم 1.06 مگابایت
بخش ششم 798.92 کیلوبایت
کل کتاب آمادگی دفاعی 3.22 مگابایت
کتاب آمادگی دفاعی (08/04/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110215
مقدمه 599.88 کیلوبایت
بخش اول1.1 مگابایت
بخش دوم807.32 کیلوبایت
بخش سوم 783.25 کیلوبایت
بخش چهارم 691.39 کیلوبایت
بخش پنجم 1.06 مگابایت
بخش ششم 798.92 کیلوبایت
کل کتاب آمادگی دفاعی 3.22 مگابایت
کتاب آمادگی دفاعی (08/04/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110215
مقدمه 599.88 کیلوبایت
بخش اول1.1 مگابایت
بخش دوم807.32 کیلوبایت
بخش سوم 783.25 کیلوبایت
بخش چهارم 691.39 کیلوبایت
بخش پنجم 1.06 مگابایت
بخش ششم 798.92 کیلوبایت
کل کتاب آمادگی دفاعی 3.22 مگابایت
 جغرافیای ایران (10/05/95)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110218
مقدمه1.29 مگابایت
بخش اول2.87 مگابایت
بخش دوم2.91 مگابایت
جغرافیای ایران6.12 مگابایت
 جغرافیای ایران (10/05/95)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110218
مقدمه1.29 مگابایت
بخش اول2.87 مگابایت
بخش دوم2.91 مگابایت
جغرافیای ایران6.12 مگابایت
 جغرافیای ایران (10/05/95)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110218
مقدمه1.29 مگابایت
بخش اول2.87 مگابایت
بخش دوم2.91 مگابایت
جغرافیای ایران6.12 مگابایت
 جغرافیای ایران (10/05/95)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110218
مقدمه1.29 مگابایت
بخش اول2.87 مگابایت
بخش دوم2.91 مگابایت
جغرافیای ایران6.12 مگابایت
 کتاب عربی زبان قران (1) (10/05/95)  
(رشته علوم تجربی - رشته ریاضی فیزیک - فنی حرفه ای و کار و دانش)
کد کتاب: 110206
مقدمه  2.21 مگابایت  
 بخش اول 2.03 مگابایت  
  بخش دوم 1.35 مگابایت  
کل کتاب  4.55 مگابایت
 
 کتاب عربی زبان قران (1) (10/05/95)  
(رشته علوم تجربی - رشته ریاضی فیزیک - فنی حرفه ای و کار و دانش)
کد کتاب: 110206
مقدمه  2.21 مگابایت  
 بخش اول 2.03 مگابایت  
  بخش دوم 1.35 مگابایت  
کل کتاب  4.55 مگابایت
 
 کتاب عربی (1) (10/05/95)  
( رشته علوم انسانی)
کد کتاب: 110207
مقدمه  2.05 مگابایت  
 بخش اول 1.9 مگابایت  
  بخش دوم 1.42 مگابایت  
کل کتاب  4.38 مگابایت
 
 انگلیسی کتاب کار (10/05/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110231
کل کتاب  2.15 مگابایت  
 انگلیسی کتاب کار (10/05/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110231
کل کتاب  2.15 مگابایت  
 انگلیسی کتاب کار (10/05/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110231
کل کتاب  2.15 مگابایت  
 انگلیسی کتاب کار (10/05/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110231
کل کتاب  2.15 مگابایت  
 انگلیسی کتاب دانش آموز (10/05/95)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110230
مقدمه  3.3مگابایت  
 بخش اول 3.41 مگابایت  
  بخش دوم 3.39 مگابایت  
کل کتاب  8.74 مگابایت
 انگلیسی کتاب دانش آموز (10/05/95)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110230
مقدمه  3.3مگابایت  
 بخش اول 3.41 مگابایت  
  بخش دوم 3.39 مگابایت  
کل کتاب  8.74 مگابایت
 انگلیسی کتاب دانش آموز (10/05/95)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110230
مقدمه  3.3مگابایت  
 بخش اول 3.41 مگابایت  
  بخش دوم 3.39 مگابایت  
کل کتاب  8.74 مگابایت
 انگلیسی کتاب دانش آموز (10/05/95)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110230
مقدمه  3.3مگابایت  
 بخش اول 3.41 مگابایت  
  بخش دوم 3.39 مگابایت  
کل کتاب  8.74 مگابایت
 کتاب نگارش (1) (10/05/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110202
کل کتاب نگارش6.2 مگابایت
 کتاب نگارش (1) (10/05/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110202
کل کتاب نگارش6.2 مگابایت
 کتاب نگارش (1) (10/05/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110202
کل کتاب نگارش6.2 مگابایت
 کتاب نگارش (1) (10/05/95)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 110202
کل کتاب نگارش6.2 مگابایت
 فارسی (1) (10/05/95)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110201
مقدمه  1.46 مگابایت 
 بخش اول 1.64 مگابایت  
  بخش دوم 1.61 مگابایت  
کل کتاب  3.8 مگابایت
 فارسی (1) (10/05/95)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110201
مقدمه  1.46 مگابایت 
 بخش اول 1.64 مگابایت  
  بخش دوم 1.61 مگابایت  
کل کتاب  3.8 مگابایت
 فارسی (1) (10/05/95)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110201
مقدمه  1.46 مگابایت 
 بخش اول 1.64 مگابایت  
  بخش دوم 1.61 مگابایت  
کل کتاب  3.8 مگابایت
 فارسی (1) (10/05/95)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 110201
مقدمه  1.46 مگابایت 
 بخش اول 1.64 مگابایت  
  بخش دوم 1.61 مگابایت  
کل کتاب  3.8 مگابایت
پیش نویس کتاب آمادگی دفاعی(اجرای آزمایشی )
(همه رشته ها)
 درس اول
  درس  دوم، سوم، چهارم و پنجم (17/03/95)
درس ششم
درس هفتم (17/03/95)
درس هشتم(17/03/95)
درس نهم
درس دهم
درس یازدهم و دوازدهم  (24/03/95)
پیش نویس کتاب آمادگی دفاعی(اجرای آزمایشی )
(همه رشته ها)
 درس اول
  درس  دوم، سوم، چهارم و پنجم (17/03/95)
درس ششم
درس هفتم (17/03/95)
درس هشتم(17/03/95)
درس نهم
درس دهم
درس یازدهم و دوازدهم  (24/03/95)
پیش نویس کتاب آمادگی دفاعی(اجرای آزمایشی )
(همه رشته ها)
 درس اول
  درس  دوم، سوم، چهارم و پنجم (17/03/95)
درس ششم
درس هفتم (17/03/95)
درس هشتم(17/03/95)
درس نهم
درس دهم
درس یازدهم و دوازدهم  (24/03/95)
پیش نویس کتاب آمادگی دفاعی(اجرای آزمایشی )
(همه رشته ها)
 درس اول
  درس  دوم، سوم، چهارم و پنجم (17/03/95)
درس ششم
درس هفتم (17/03/95)
درس هشتم(17/03/95)
درس نهم
درس دهم
درس یازدهم و دوازدهم  (24/03/95)
پیش نویس کتاب تربیت بدنی(انتخابی - همه رشته ها)
 درس اول
 درس دوم
 درس سوم
 درس چهارم
 درس پنجم
 درس ششم
 فوتسال
 بدمینتون (08/03/95)
پیش نویس کتاب تربیت بدنی
(انتخابی - همه رشته ها)
 درس اول
 درس دوم
 درس سوم
 درس چهارم
 درس پنجم
 درس ششم
 فوتسال
 بدمینتون (08/03/95)
پیش نویس کتاب تربیت بدنی(انتخابی - همه رشته ها)
 درس اول
 درس دوم
 درس سوم
 درس چهارم
 درس پنجم
 درس ششم
 فوتسال
 بدمینتون (08/03/95)
پیش نویس کتاب تربیت بدنی(انتخابی - همه رشته ها)
 درس اول
 درس دوم
 درس سوم
 درس چهارم
 درس پنجم
 درس ششم
 فوتسال
 بدمینتون (08/03/95)
رمز : www.dlsooft.ir
راهنما:
لطفاً توضیحات مطلب را بخوانید . اگر مشکلی دارید برای برقراری ارتباط با ما ، در صورت آنلاین بودن ، بروی تصویر زیر کلیک کنید.


موافقین۱ مخالفین۰

تبلیغات بنری

بخش نظرات این مطلب

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

کانال تلگرام